Baluchi Disk Pendant

Next: Uzbeki pendant

Previous: Rajasthani Silver Necklet